fbpx

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
MittausGroup Oy
FO-nummer: 2225009-4

Svedängsvägen 42 B
00670 Helsingfors

Tfn: 040 544 2111

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Tuomo Tiuraniemi

Svedängsvägen 42 B
00670 Helsingfors

tuomo.tiuraniemi@mittausgroup.fi

3. Registrets namn
MittausGroup Oy:s marknadsförings- och analysregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med registret är att sköta förhållandet mellan den registeransvarige och kunden samt marknadsföring och kommunikation.  Skötseln av registret och behandlingen av uppgifter får läggas ut till den registeransvariges samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets informationsinnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om kunden:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Källor som i regel används för registret
Registret sammanställs utifrån den registeransvariges kundinformationssystem och webbanalysverktyget på webbplatsen, allmänt tillgängliga internetkällor och övriga offentliga samt avgiftsfria och avgiftsbelagda källor.

7. Vart personuppgifter i regel lämnas ut
Den registeransvarige lämnar inte ut uppgifter till utomstående med undantag av den registeransvariges samarbetspartner som nämns i punkt 4, förutom om finsk myndighetsutövning kräver detta.

8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES
Personuppgifter överförs i princip inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna sparas konfidentiellt. Den registeransvariges och dennes eventuella datatekniska samarbetspartners informationsnät och utrustning där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.10. Kakor
På den registeransvariges webbplats kan kakor användas för att utveckla användarupplevelsen. En kaka är en textfil som sparas på användarens dator när användaren besöker webbplatsen. Filen innehåller uppgifter och används bland annat för marknadsföring och för att utveckla webbplatsen. Med hjälp av kakor samlas information om hur webbplatsen används. Kakorna avslöjar inte användarens identitet. Användaren kan ändra webbläsarens inställningar för att förhindra användningen av kakor. Den registeransvarige garanterar inte att webbplatsen fungerar problemfritt om kakorna har förhindrats.